Centar za siguran internet je nevladino i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem da unapredi zaštitu dece i mladih pre svega na internetu, a onda i u stvarnom svetu.

Svoju misiju Centar za siguran internet ostvarivaće kroz organizovanje aktivnosti koje imaju zadatak da podignu svest o potencijalnim opasnostima od prekomerene i nekontrolisane upotrebe interneta. Takođe, Centar će sprovoditi edukacije za roditelje i decu koje će u isto vreme učiti polaznike kako da preveniraju nezgode na internetu, ali i kako da reše problem ukoliko do nezgode ipak dođe.

Kako bi Centar uspeo u ostvarivanju većeg stepena bezbednosti dece na internetu, njegov tim će se fokusirati na objavljivanje knjiga – naučne i stručne literature i drugih publikacija o pitanjima koji se odnose na zaštitu dece i mladih.

Osim roditelja, staratelja i dece, veoma nam je stalo da edukujemo i prosvetne radnike, psihologe, pedagoge, trenere i druge stučnjake koji se svakodnevno susreću sa decom i igraju bitnu ulogu u njihovim životima. Smatramo da upravo ovi ljudi mogu najviše da pomognu u oblasti razvoja svesti kod dece i mladih o potencijalnim opasnostima i načinima zaštite od istih. Edukacija i razmena mišljenja sa stručnjacima organizovaće se kroz stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije.

Saradnje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama su od ključnog značaja za uspešno promovisanje misije Centra za siguran internet, a to je – bezbedan internet za svako dete.